Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Lumnion Bilişim Teknolojileri Danışmanlık San. Tic. A.Ş (“Lumnion”) dahil olduğu her türlü süreçte, bireylerin kişisel verilerini koruma hususunda azami dikkat göstermektedir. Bu bilinçle, Lumnion ile bir şekilde iletişim-ilişki kurmuş her bireyin kişisel verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde işlenmekte ve korunmaktadır. “Veri Sorumlusu” olarak Lumnion, ilgili kişilerin kişisel verilerini, kanunun öngördüğü ve aşağıda açıklandığı şekliyle kanuna tam bir uyum içerisinde işlemekte ve muhafaza etmektedir.

1) Veri Sorumlusunun Kimliği

Lumnion Bilişim Teknolojileri Danışmanlık San. Tic. A.Ş, aşağıda açıklanacağı üzere, faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla Lumnion’nun idari birimleri vasıtasıyla, kişisel verileri hukuka uygun bir şekilde işlemektedir. Lumnion idari birimlerince işlenmiş olan her türlü kişisel verinin sorumlusu Lumnion Bilişim Teknolojileri Danışmanlık San. Tic. A.Ş tüzel kişiliğidir.

2) Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı

Lumnion faaliyetlerini gösterirken mevzuat, işin doğası, adet ve teamüller gereği, faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmek amacıyla kişisel verileri işlemektedir. Eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, bu faaliyetlerin takibinin yapılması, kanunen elde edilmesi gereken bilgilerin toplanması ve faaliyetlere uygun bir şekilde kullanılması amacıyla Lumnion’nun idari birimleri eğitime katılacakların kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 5 ve 6. maddelerine uygun bir şekilde işlemektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinin temel amacı, ilgili kişilerin Lumnion’nun sunduğu hizmetlerden ve gerçekleştireceği eğitim faaliyetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi ve en nihayetinde Lumnion ile ilişiği olan bireylere ait hakların hukuka uygun bir şekilde korunmasının sağlanmasıdır.

3) Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel veriler, ilgili kişilerin Lumnion’nun sunduğu hizmetlerden ve gerçekleştireceği eğitim faaliyetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi en nihayetinde Lumnion ile ilişiği olan bireylerin haklarının hukuka uygun bir şekilde korunması amacıyla Lumnion’nun iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4) Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda Lumnion hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda Lumnion’nun sözleşme, yasa ve teamülden doğan sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda hukuka uygun bir şekilde edinilir. İşbu hukuki sebep ve hukuka uygun amaçla toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5) Kişisel Verilerinizi Paylaştığımız Taraflar

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla; yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

6) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanunun ilgili hükmüne göre herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
f) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak herkesin haklarına ilişkin taleplerini, kanunun öngördüğü aşağıda belirtilen yollarla Lumnion’a iletmesi durumunda, 6698 sayılı Kanun madde 13’e göre Lumnion, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel veri sahibi, 6698 sayılı Kanun’da düzenlenen ve işbu Aydınlatma Metninde gösterilen ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle Lumnion’a iletebilecektir. İlgili kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarından kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamaları içeren talebini; yazılı ve imzalı olarak ‘Lumnion Bilişim Teknolojileri Danışmanlık San. Tic. A.Ş , Ömer Avni mahallesi, İnebolu sokak Ferah Apt: no45/4 Beyoğlu-İstanbul  adresine kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir